Opseg akreditacije ISO 9001

Ocjenjivanje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetetom prema normi ISO 9001:2008

SA
listina: CS-001 / 1996-05-15
standard: SIST EN ISO/IEC 17021
www.slo-akreditacija.si